Ouders hebben binnen onze school een actieve rol. Niet alleen binnen de MR, de OR en als groepsouder maar ook als ouder van het kind. Van ouders verwachten we een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en waar mogelijk in de ondersteuning van het onderwijs.

We hebben veel ouders die ons helpen bij de Beeldende vorming, bij het vervoer naar buitenschoolse activiteiten en bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van de musical.

We meten om de paar jaar de mening van de ouders over ons onderwijs via een uitgebreide enquête.

Ouderraad (OR)

De Woldstee heeft een actieve ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, oud papier en dergelijke. De OR vergadert een aantal maal per jaar. Eens per jaar is er een zakelijke ouderavond. Op deze avond krijgt u een verslag van de penningmeester en een beschrijving van alle activiteiten die de OR gedurende het afgelopen jaar heeft ondernomen.

Heeft u interesse in een plaats in de OR? Spreek dan één van de leden aan, of geef het aan bij meester Peter.

Leden OR

VoorzitterDiana Jonkman
PenningmeesterTaco Meems
SecretarisWilma de Vries
LidLinda Gorter
LidBianca Oosterhuis
LidVincent Hekert
Namens teamKim van Dijk en Gentle Rump

Contact opnemen met de ouderraad kan via or.dewoldstee@gmail.com.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van obs de Woldstee behartigt de belangen van de kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Met een positief-kritische houding zijn zij een sparringpartner voor de directeur en nemen we ten aanzien van het beleid een standpunt in namens de ouders en de personeelsleden.

De MR heeft over beleid instemming-, advies- en/of initiatiefrecht. Samen met de directie staan ze voor een gezond beleid waarbij de leerlingen van onze school kunnen floreren. Enkele vaste onderwerpen die elk jaar terug komen zijn: de schoolgids, begroting, het formatieplan en het vakantierooster. De vergaderingen zijn openbaar en mogen bijgewoond worden.

Leden MR

VoorzitterMerlijn van der Lely (leerkracht)
SecretarisMartijn Lanenga (ouder)
LidMartijn Nijenhuis (ouder)
LidJos Hartman (ouder)
LidHenriët Moorman (leerkracht)
LidMarian Vermue (leerkracht)

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u eens een vergadering bijwonen dan kunt u met de MR in contact komen door een mail te sturen naar: mrwoldstee@ultiemonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.