Op De Woldstee is ieder kind uniek! Wij zijn een openbare school waar ieder kind welkom is. Op De Woldstee zie je het dorp in de school en de school in het dorp. Samen zijn we de school. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Immers, plezier is het fundament om goed te kunnen leren! Onze kernwaarden zijn: veiligheid, autonomie, samenwerking, respect, uitdagend.

Vaardigheden

Op school besteden we aandacht aan de basisvaardigheden. Maar er is ook voldoende aandacht voor de vaardigheden, zoals creatief, zaakvakken, muziek en bewegen. Op De Woldstee leren ze vanaf groep 3 om deels de lesstof te verwerken via een Chromebook. Hiervoor gebruiken wij vanaf groep 4 de methodiek van Snappet. De kinderen van nu zijn digitaal goed onderlegd. Daarnaast is er aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden. Wij nemen deel aan het project Basicly, waarin digitale vaardigheden centraal staan, maar ook de voordelen en gevaren van de digitale wereld.

Beweging

Wij besteden ruimschoots aandacht aan fysieke gezondheid, d.m.v. bewegend leren, bewegen, maar ook gezonde voeding. Groep 3 t/m 8 krijgt twee keer in de week gymnastiekles van een vakleerkracht gymnastiek. Groep 1/2 krijgt één keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht gymnastiek. Wij gaan uit van niet alleen denken, maar ook doen!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De Woldstee is een Kiva-school. De Kiva methode richt zich op sociaal-emotioneel welbevinden door middel van wekelijkse lessen, die gaan over respect, uitsluiting, geluk en pesten. Kinderen leren al vanaf groep 1 wat het betekent om in goede harmonie met elkaar om te gaan, om om elkaar te denken en respect voor elkaar te hebben.

Intrinsieke motivatie

Ook vinden wij het van onschatbare waarde dat kinderen op zoek gaan naar hun intrinsieke proces. Ze moeten eigenaar worden van hun eigen leerproces. Aspecten zoals innerlijk geluk, motivatie en reflectie proberen wij aan te wakkeren in het dagelijks programma. Wij gaan samen met de kinderen op zoek naar hun ‘waarom’. Het gaat niet zozeer om wat je wil/moet of hoe je dat doet, maar waarom je dat wil.

Kindcentrum Duurswold

Samen met CBS De Wegwijzer en Kinderopvang Zien vormen wij het Kindcentrum Duurswold. Een kindcentrum waarin samenwerking en verbinding centraal staat. We hebben respect voor onze verschillen, maar zoeken elkaar op om te versterken. In deze samenwerking zoeken we de beste oplossing voor de kinderen Slochteren en omgeving.